کمروز یا به فارسی کم آویز که برگهایی با نوک تیز و گلهای زرد در تمامی فصول سبز میباشد

استخر چلو گهره

کیج گلدنو در دهنه تنگ گلدنو واقع شده است چشمه ای که از کوه باز می آید.

تنگ مصری یکی از تنگه های کوه باز